Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Spoločnosť Monte Christo, s.r.o.  je platcom DPH a ceny uvedené na vina.monte-christo.sk sú s DPH.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 

1.    Objednávka

 

 •  PREDMET OBJEDNÁVKY

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na  vina.monte-christo.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie tovar, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Ak je platba vykonaná  bankovým prevodom, kupujúci je informovaný i o prijatí tejto platby.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.

Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru.

 

 •   MINIMÁLNE MNOŽSTVO

Minimálne množstvo naša spoločnosť neurčuje.

 

 • STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku je možné bezplatne stornovať do 3 hodín od objednania tovaru a v prípade, že táto objednávka nebola už nahlásená prepravcovi a nie je možné ju zrušiť. Môžete tak urobiť prostredníctvom elektronickej pošty na info@monte-christo.sk alebo na telefónnych číslach uvedených na stránke. Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.). V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.

V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške 40 € a úhradu dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.

 

 • OSOBNÉ ÚDAJE

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Predávajúci sa taktiež zaväzuje, že neposkytne ani údaje uvedené pri registrácii klienta na dlhotrvajúce účely a nielen pri jednej objednávke. Výnimku predstavujú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

 • SPÔSOB PLATBY

 1. Prevodný príkaz: pri prevodnom príkaze bude tovar odoslaný zo skladu až po obdržaní platby na účet predávajúceho. Ak sa chcete pred zaplatením objednávky uistiť, že Vami požadované množstvo máme skladom, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Dodacia doba vína, ktoré nie je momentálne skladom je predmetom komunikácie s agentom na telefóne spoločnosti Monte Christo,s.r.o.
 2. Dobierka
 3. Platba kartou
 4. TatraPay
 5. Viamo

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

 

2.    Povinnosti predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje:

Dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok. Objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať v stanovenej lehote kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s pripojenou faktúrou. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný.


Predávajúci nenesie zodpovednosť:

Za oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou a za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou. V prípade poškodenia vína rieši predávajúci každý prípad individuálne, ale v prípade poškodenia kuriérom nikdy nenechá kupujúceho niesť za vzniknutú škodu zodpovednosť a veľmi rýchlo vzniknutý stav uvedie do správneho stavu.

 

3.    Práva predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

a)      neštandardného či špekulatívneho charakteru;

b)      z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci;

c)       v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene.

 

4.    Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:

V objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v prípade zliav uhradiť vždy konečnú sumu po zľave  v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho. Objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť a v prípade porušeného tovaru spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii.

Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru aj po viacerých výzvach od dopravcu  si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku. Kupujúci prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek min. 18 rokov.

 

5.    Práva kupujúceho

 

 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) ak je kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (doporučeným listom) alebo elektronicky (e-mailom na info@monte-christo.sk) a je platné až po potvrdení zo strany predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho. Po potvrdení zo strany predávajúceho musí byť v stanovenej lehote (najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy) doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho.

Aby ste ako kupujúci mohli odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný
 • tovar zašlite spolu s kópiou faktúry a s oznámením o odstúpení od zmluvy (podpísať vytlačený e-mail).

Doporučujeme Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

 

 • REKLAMÁCIE

Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. V takom prípade kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky +421 (0) 910 909 322, +421 (0) 911 570 636
 • e-mailom info@monte-christo.sk
 • poštou (Veľké Rovné 529, 013 62 Veľké Rovné)

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania našich vín. Fľaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch alebo na poličkách určených pre tieto účely. Uložiť vo vodorovnej polohe, nie na slnko, nie na svetlo, nie do teplých priestorov nad 25 stupňov ani do chladných priestorov pod 5°C. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 - 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované. Pri niektorých najmä červených vínach sa môžu vyskytnúť na spodnej časti fľaše malé špinky. Tie nie sú spôsobené nedôslednosťou či zlým zretím vína, ale prirodzenými charakteristikami vína. Odporúčame fľašu nechať pár minúť v polohe stojmo, špinka sa usadí na spodnú časť.

 

6.     Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

- zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

- zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 1. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. decembra 2015.

Osobné údaje spracúvame za účelom skvalitnenia služieb našim zákazníkom a možnosti poskytnutia výhod. Osobné údaje, ktoré spracúvame za účelom doručenia vín a udelenia výhod klientom sú fakturačná, doručovacia adresa a e-mail.

 

ZÁVÄZOK

Spoločnosť Monte Christo, s.r.o. pracuje už niekoľko rokov v luxusnom turizme, špecializuje sa najmä na Francúzsko a výlučne na francúzske vína. Klient je pre ňu kráľom a v tomto duchu k nemu i pristupuje.

 

ED

Prihlásenie

Vhodné iba pre bonvivánov starších ako 18 rokov.
Máte viac ako 18 rokov?